Behöver du flytta till annan ort för att undvika fortsatt våld?

Det finns stöd i lagen.

Många kvinnor som utsatts för kränkningar, hot och våld i en relation kan inte bo kvar i den kommun de bor i, trots att de lämnat relationen och därmed borde vara trygga. Många män fortsätter att trakassera, förfölja och hota kvinnan som lämnat.

Och trots att det inte borde vara så, så är det nästan alltid kvinnan som får ta konsekvenserna, bryta upp och flytta till annan ort. Inte sällan med fortsatt rädsla och otrygghet, med skyddade personuppgifter och med ett liv som präglas av att skydda sig och, inte minst, skydda sina barn.

BYTA BOSTADSORT

Den som utsatts för våld eller andra övergrepp behöver ofta samhällets stöd och hjälp för att kunna byta bostadsort. Därför infördes nya regler i socialtjänstlagen 2011 för att underlätta för den som behöver stöd. De nya reglerna ger den som är utsatt rätt att i förväg söka stöd i den kommun hon vill flytta till och bosätta sig i permanent.

För den som har kontakt med socialtjänsten finns också möjligheten att ens egen kommun begär överflyttning till en ny kommun när man behöver byta bostadsort. Den nya kommunen ska svara inom en månad. Om kommunerna inte är överens om hur hjälpen ska se ut så kan IVO (inspektionen för vård och omsorg) avgöra saken.

De nya reglerna poängterar också att barns bästa alltid ska beaktas i frågor som rör byte av bostadsort på grund av att en förälder utsatts för våld.

Lagstiftningen

Här kan du ta del av Socialstyrelsens Meddelandeblad, som beskriver den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 maj 2011:

Meddelandeblad ansvarsfördelning

Ansökan om hjälp med bostad i annan kommun (2 a kap. 8 § 2 st SoL)

”En person som önskar flytta till en annan kommun, får ansöka om insatser i den kommunen om han eller hon

  1. till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig i den andra kommunen utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas, eller
  2. på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte kan göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas. Lag (2011:328).

De här reglerna kom till för att ge stöd till personer som utsätts för våld eller andra övergrepp. Reglerna ger en person rätt att ansöka om stöd och hjälp, även till bostad, i den kommun han eller hon vill flytta till och bosätta sig i.

Vem gäller reglerna för?

Det finns inga helt klara regler, förutom att man ska ha varit utsatt för våld. Reglerna gäller enligt riktlinjerna i vart fall den som har skyddade personuppgifter och inte kan söka bostad på egen hand. Barns behov är särskilt viktiga att ta hänsyn till.

Hur gör jag om jag vill använda lagstiftningen?

Börja med att ta reda på vilken kommun du kan och vill flytta till. Kanske bor du redan i skyddat boende i en kommun du vill stanna i? Kanske finns det en hotbild i en del av Sverige som gör att du behöver flytta till en annan del? Ta gärna hjälp av personer du litar på eller vänd dig hit till oss på Kvinnojouren Online. Om det har gjorts en riskbedömning av polisen eller socialtjänsten så kan den vara bra att utgå från.

Ansökan bör vara skriftlig

Du bör göra din ansökan skriftligt till socialtjänsten i den kommun du vill flytta till, även om en muntlig ansökan också gäller. Ofta är det bra att tänka igenom dina skäl till varför du behöver flytta och vart – ta gärna hjälp av personer som känner till din situation eller vänd dig till oss på Kvinnojouren Online, så kan vi hjälpa till.

Här hittar du en mall att utgå från när du skriver din ansökan » Ansökan om hjälp med bostad

Beslut från socialtjänsten i den nya kommunen

Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut från socialtjänsten. Om du inte är nöjd med beslutet så har du rätt att överklaga.

En överklagan ska vara skriftlig och göras inom 3 veckor från det du fått beslutet. Det kan vara bra att kontakta din handläggare och få det exakta datumet, om du är osäker, så att överklagandet inte kommer in för sent. Och skulle det göra det, så går det faktiskt att söka om igen och få ett nytt beslut. Det kan vara bra att veta.

Läs beslutet noga, skriv med egna ord varför du tycker att skälen i avslaget är fel och lämna som sagt in överklagandet i tid. Du behöver inte formulera dig på något särskilt sätt. Skriv ner det du vill säga och beskriv din situation så detaljerat som möjligt. Undvik att vara för svepande i dina beskrivningar – beskriv dina känslor och erfarenheter tydligt och ge gärna exempel. Ju mer du kan beskriva, desto lättare är det för en domstol att förstå din situation och varför du behöver hjälp.

Här hittar du en mall att utgå från om du vill överklaga: » Överklagande av beslut om avslag om ny bostad

Återigen – be om hjälp om du behöver!

Socialtjänsten kan söka för dig (2 a kap. 10 och 11 §§ SoL)

”Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en enskild person kan flyttas över till en annan kommun.

En kommun som anser att ett ärende ska flyttas över ska begära det hos den andra kommunen. Ärendet ska då flyttas över om den som berörs av ärendet har starkast anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn till den enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt.”

Socialtjänsten har också möjlighet att själv begära överflyttning till en ny kommun som du vill bo i. Om du har en socialsekreterare som du planerar tillsammans med, så kan det vara bra att få hjälp med överflyttning istället för att söka på egen hand till den nya kommunen.

Om den nya kommunen inte svarat din socialsekreterare inom en månad eller om de båda kommunerna inte är överens så kan din socialsekreterare istället ansöka om överflyttning hos IVO (inspektionen för vård och omsorg). IVO ska fatta beslut snarast, senast inom tre månader.

Vill du veta mer och få praktisk hjälp?

Kontakta gärna oss via chatt, mail eller telefon så kan vi hjälpa dig med det du behöver i frågor som rör byte av bostadsort. Vi kan hjälpa till med att formulera ansökan, överklagan eller andra dokument och informera om hur du kan gå tillväga utifrån din personliga situation.