Våra relationer påverkar vår hälsa

Att leva under påfrestande omständigheter, att bli illa behandlad och utsättas för kränkningar, hot och våld har stark påverkan på vårt liv och vår hälsa. Det tär på självkänslan att bli kritiserad, kontrollerad och ifrågasatt.

Många beskriver det som att deras personlighet behövt kliva tillbaka och att utrymmet att vara sig själv begränsas. Sådant som egentligen inte skulle få hända börjar ändå hända, obehaget trappas upp. Gränserna förskjuts, och inte sällan sker det så försiktigt att det är svårt att säga när problemen faktiskt började.

Man kan veta att problemen i relationen inte är ens eget fel och ändå känna sig skyldig. Relationen kan kännas förvirrande, med många motstridiga känslor som besvikelse och längtan, sorg och hopp, ilska och uppgivenhet.

Det är helt normalt att reagera på olika sätt och det är aldrig ditt fel att någon annan behandlar dig illa.

Du är inte ensam och du har rätt att få hjälp.

Missa inte vår film!

Vi har tagit fram en 9 minuter lång film för att sprida kunskap om hur relationer faktiskt kan påverka vår fysiska och psykiska hälsa. Filmen hittar du här på vår hemsida och den går att visa på helskärm härifrån eller från Youtube och Vimeo.

Typ 2-traumatisering/komplex PTSD

När vi om och om igen utsätts för kränkningar, kontroll, hot och våld skapas reaktioner som kan försätta både kropp och psyke i en återkommande – ja till och med varaktig – obalans. Många av de kvinnor vi möter har sökt vård för olika symtom, ofta upprepade gånger. Kvinnorna beskriver ofta att den eller de behandlingar de fått för sina symtom inte hjälpt. De mår helt enkelt inte bättre.

Vi har tagit fram en broschyr som beskriver de fysiska och psykiska hälsokonsekvenser som kan bli följden av att leva i en relation där det förekommer olika former av våld. I broschyren finns bland annat avsnitt om hur hjärnan påverkas av stress, vanliga fysiska och psykiska hälsokonsekvenser och beskrivning av typ 1 och typ 2 trauma/komplex PTSD.

Broschyren går att ladda ner och den går även att beställa från oss – kontakta oss här för din beställning.

Befolkningsundersökningen Våld och hälsa 2014:

NCK (nationellt centrum för kvinnofrid) visar i en befolkningsundersökning från 2014  att bland kvinnor och män som varit utsatta för allvarligt sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld någon gång i livet är psykisk och fysisk ohälsa vanligare än bland dem som inte varit utsatta. Det gäller både den som varit utsatt som barn och den som varit utsatt i vuxen ålder.

  • Var femte kvinna hade någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld.
  • 14 procent av kvinnorna hade som vuxna utsatts för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld av en aktuell eller tidigare partner.
  • 20 procent av kvinnorna hade som vuxna utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en aktuell eller tidigare partner.
  • De som utsatts för allvarligt våld uppgav i betydligt högre utsträckning än andra symtom på depression, riskbruk av alkohol och självskadebeteende någon gång i livet.
  • Kroppsliga symtom som till exempel huvudvärk, smärta i axlar eller nacke, yrsel eller återkommande tarmbesvär var vanligare bland dem som utsatts för sexuellt våld jämfört med dem som inte utsatts.

Läs mer här » och ta del av NCK:s film:

Sjukvårdens ansvar för den som är utsatt för våld

SKR (Sveriges kommuner och landsting) har 2021 gjort en kartläggning om hur hälso- och sjukvården fungerar för våldsutsatta. Bland annat beskrivs hur behoven ofta är dolda, eftersom många inte berättar om hur de har det eller inte själva kopplar ihop symtomen med sin utsatthet. Det beskrivs också hur vården inte alltid kan ge rätt hjälp. Läs rapporten här »

Här nedan hittar du en förteckning över vanliga diagnoser och läkemedel som nämns i filmen “Relationers påverkan på hälsan”.

Vanliga diagnoser

Depression

Generaliserat ångestsyndrom

PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)

Komplex PTSD

Typ 2-traumatisering

Fibromyalgi

Utmattningssyndrom

ME (myalgisk encefalomyelit)

CFS (chronic fatigue syndrome)

Social fobi

Hjärntrötthet

Smärta/värk

Sömnstörningar

Ångest/oro

Bipolär sjukdom

Migrän

Exempel på läkemedel inom respektive område

Antidepressiva läkemedel 

Cipramil

Citalopram

Fluoxetin

Paroxetin

Saroten

Sertralin

Zoloft

Mirtazapin

Bensodiazepiner  

Diazepam

Flunitrazepam

Iktorivil

Imovane

Lorazepam

Oxascand

Sobril

Stesolid

Stilnoct

Xanor

Zolpidem

Zopiklon

Opiater/opioider   

Citodon

Kodein

Nobligan

Oxikodon

Oxycontin

Oxynorm

Panocod

Tiparol

Tradolan

Tramadol

Treo Comp

Övriga läkemedel     

Propranolol (betablockerare)

Inderal (betablockerare)

Pregabalin (Lyrica)

Propavan

Atarax

Lergigan

Theralen