Missbruk och våldsutsatthet

​Kvinnor med missbruks- och beroendeproblem befinner sig många gånger i situationer som ökar risken att utsättas för våld. Samtidigt tycks de ha svårare än andra våldsutsatta att få stöd och hjälp. Kvinnorna utsätts för både fysiskt och sexuellt våld, men också för psykisk misshandel. Oftast är förövaren en partner eller före detta partner.

Våld och övergrepp kan medföra såväl kort- som långvariga psykiska besvär. Våldsutsatta kvinnor söker i stor utsträckning vård för depression och ångest. Andra psykiska reaktioner som kan drabba dessa kvinnor är posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

Svårt att ta sig ur en våldsam tillvaro

Att ta sig ur en våldsam relation kan vara svårt för många kvinnor som utsätts för våld. När våld begås av en närstående innebär det att det finns starka bindningar mellan den som utövar våldet och den som utsätts för det. Ekonomiska, praktiska och sociala band kan hindra den som är utsatt att lämna relationen.

För våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem kan det vara särskilt svårt att ta sig ur en våldsam tillvaro på grund av det dubbla beroendet: av mannen och relationen i sig, liksom av drogerna. Partnern kan vara den som förser kvinnan med droger och därmed upprätthåller hennes missbruk.

Många drar sig för att söka hjälp

Det kan vara svårt för våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem att söka hjälp för sin våldsutsatthet. Bland annat kan det bero på rädsla för att inte bli trodd och för att råka illa ut om hon ”skvallrar”.

Andra skäl till att kvinnorna sällan söker hjälp är att hon inte har någon tilltro till myndigheter, att hon ser våldet som ett normalt inslag i sin vardag och att hon dessutom ser sig själv som medansvarig för våldet.

Ett gott bemötande är en förutsättning för att en våldsutsatt kvinna med missbruks- och beroendeproblem ska kunna ta emot samhällets stöd. Det är vanligt att kvinnorna bär på mycket känslor av skuld och skam. Hur kvinnan blir bemött av den personal hon möter har därför stor betydelse eftersom det kan minska eller förstärka dessa känslor.

Tillgång till samhällets stödinsatser är viktigt för att våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem ska kunna ta sig ur en våldsam tillvaro. Skyddade boenden och jourer med personal som har kunskaper om både våld och missbruk är exempel på sådana insatser.

Källa: Kunskapsguiden.se