Om Kvinnojouren Online

Kvinnojouren Online är en ideell organisation med säte i Göteborg.

Kvinnojouren Online ger råd och stöd till kvinnor i alla åldrar som utsätts för kränkningar, hot och våld i en relation eller på annat sätt. Stödet ges av utbildade personer och den stödsökande kan vara anonym. Även den som vill hjälpa någon som är utsatt för våld erbjuds råd och stöd. Kvinnojouren Online är internetbaserad och verkar genom mail-, chatt- och telefonkontakter och genom stödsamtal i vår lokal, belägen centralt i Göteborg. Kunskap om våld i nära
relationer och dess konsekvenser görs tillgänglig på hemsidan och verksamheten gör löpande inlägg och annonserar i sociala medier.

Vi bedriver också opinionsbildning med målet att våld mot kvinnor och barn ska upphöra.

Ur föreningens stadgar

Verksamhetens syfte och ändamål 

 • Kvinnojouren Online är en ideell förening som arbetar under demokratiska former med respekt för alla människors lika värde och lika rättigheter.
 • Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
 • Föreningen verkar mot våld och förtryck av kvinnor och barn samt för kvinnors jämställdhet på livets alla områden.
 • Föreningens verksamhet utgår från ett tydligt kvinno- och barnperspektiv.
 • Föreningens vision är ett jämställt samhälle fritt från v ha ett särskilt fokus på frågor som rör kvinnors fysiska och psykiska hälsa kopplat till konsekvenser av att över tid ha utsatts för kränkningar, hot och våld åld.

Kvinnojouren Online ska verka genom att:

 • tillhandahålla stöd och hjälp till kvinnor som utsätts eller tidigare har utsatts för kränkningar, hot och våld genom i första hand insatser online; via chatt, mail och hemsida men även via telefonkontakt och personliga möten,
 • erbjuda rådgivning och stöd till anhöriga och andra berörda som möter våldsutsatta kvinnor och deras barn,
 • utöver stöd online erbjuda kvinnor och andra berörda i Göteborg rådgivning, information och stödsamtal i föreningens lokal samt bistå med praktiskt stöd vid möten eller kontakter med andra samhällsaktörer eller myndigheter,
 • ha ett särskilt fokus på frågor som rör kvinnors fysiska och psykiska hälsa kopplat till konsekvenser av att över tid ha utsatts för kränkningar, hot och våld,
 • samverka med organisationer och myndigheter i frågor om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och vuxnas våld mot barn,
 • bedriva opinionsbildning och sprida information på området mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och vuxnas våld mot barn och dess konsekvenser.

Bli medlem

Genom medlemskap stödjer du vår verksamhet. Du får regelbunden information från föreningen. Medlemsavgift är 100 kr per år. Läs mer

Stöd oss

Vill du som företag eller privatperson stödja oss ekonomiskt i vårt arbete? Alla bidrag går till att hjälpa våldsutsatta kvinnor och deras barn samt hjälper oss att sträva efter vår vision – ett jämställt samhälle fritt från våld. Läs mer