Ekonomisk hjälp?2023-03-18T10:36:04+00:00

Kommer jag att klara ekonomin om jag lämnar?

”Jag ska se till att du hamnar hos Kronofogden – då kan du aldrig lämna mig”

Många kvinnor oroar sig för sin ekonomiska situation om de skulle lämna en våldsam relation.

En broschyr, med information om ekonomiskt bistånd för den som är utsatt för hot och våld i nära relation, har tagits fram av ALVA kvinnojour. Broschyren riktar sig främst till kvinnor utsatta för våld men även till andra aktörer och myndigheter som möter våldsutsatta kvinnor.

Ekonomiskt bistånd broschyr till stödsökande

ALVA kvinnojour har med stöd av projektbidrag från Jämställdhetsmyndigheten genomfört en enkätundersökning som har skickats ut till Sveriges kvinnojourer. Kvinnojourerna har fått beskriva sina upplevelser om hur stöd i form av ekonomiskt bistånd till våldsutsatta kvinnor fungerar.

Resultatet redovisas kan du läsa i rapporten här nedan.

RAPPORT ekonomiskt bistånd med enkät

En våldsutsatt kvinna som kommer i kontakt med socialtjänsten kan i samband med ett uppbrott behöva hjälp med ekonomin för att klara sitt och eventuella barns uppehälle. Hon kan vara i behov av hjälp för att reda upp sin ekonomiska situation. Men även behöva pengar till mat och andra nödvändiga varor i ett akut skede. Ekonomisk hjälp för tandvård om kvinnan har fått tänderna utslagna är ett konkret exempel på en hjälpinsats.

Vid bedömningen av ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. SoL ska socialnämnden ta hänsyn till behov av stöd och hjälp hos kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående. Socialnämnden har möjlighet att göra undantag från riksnormen. Kostnader kan beräknas till en högre nivå bland annat om den enskilde har tillfälligt höga utgifter. Det ska då röra sig om utgifter som beror på att han eller hon är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp av en närstående eller för något annat brott.

Källa: Nationell Centrum för Kvinnofrid

Läs mer på Socialstyrelsens sida om försörjningsstöd»

Här kan du läsa om försörjningsstödets olika delar och göra en egen provberäkning. Här finns också information om budget- och skuldrådgivning, allmänna regler samt former för ansökan och överklagan.

Du kan också ta del av den lagstiftning och de allmänna råd som finns för ekonomiskt stöd vid våldsutsatthet i Socialstyrelsens handbok.

Till toppen