Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen eller som inte får välja sina vänner. Det kan också rör sig om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan, eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och sexuella relationer. Vidare kan det handla om unga personer som förmås eller tvingas att gifta sig mot sin egen vilja med någon som familjen eller släkten valt ut.

De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli utfrysta, hotade och misshandlade. För en del medför ett ställningstagande mot familjens normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och hållet bryta med dem.

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kännetecknas bland annat av att det oftast är kollektivt utövat eller sanktionerat, att kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central och att valet av partner inte är individens eget val utan en angelägenhet för familjen eller hela släkten.

Våldet och förtrycket drabbar såväl flickor och kvinnor som pojkar och män och både män och kvinnor kan vara förövare. Ibland är en och samma person både utsatt och förövare, detta gäller inte minst pojkar och unga män.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig många olika uttryck och regeringen beskriver det så här: ”Kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld” (Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer).

Olika former av utsatthet

Hedersrelaterat våld och förtryck utövas med olika syften. För det första utövas det för att få personer att följa familjens normer och värderingar om exempelvis oskuld och om att sätta kollektivets intressen före individens. Utsattheten kan då bestå av att, genom till exempel hot och påtryckningar, kontrolleras och att tvingas leva med stora begränsningar.

För det andra utövas våldet och förtrycket som straff mot dem som brutit mot familjens normer och värderingar, med syfte att familjen och släkten ska återvinna den förlorade hedern. Olika former av bestraffningar kan förekomma, till exempel känslomässig och social utfrysning, kränkningar och fysiskt våld, inklusive mord.

Våldet och förtrycket kan ta sig olika uttryck:

  • Det psykiska våldet kan till exempel handla om kontroll, kränkningar, hot och skuld- och skambeläggning.

  • Socialt kan det exempelvis innebära att en person blir isolerad och utfryst från familjens gemenskap och att inte få delta i olika aktiviteter i skolan och på fritiden.

  • Det sexuella våldet tar sig bland annat uttryck i att personer tvingas eller förmås att ingå äktenskap mot sin vilja. Homosexuella personer och i vissa fall bisexuella personer kan tvingas in i relationer med personer av motsatt kön vilket innebär att man förvägras rätten till sin sexualitet. Det förekommer även andra typer av sexuella övergrepp.

  • Det fysiska våldet kan röra sig om olika brottsliga våldsgärningar, alltifrån enstaka slag till mord. Det fysiska våldet är ofta ett uttryck för att förtrycket och kontrollen inte fungerar och våldet används då för att bestraffa den som brutit mot familjens normer och värderingar.

  • Det ekonomiska våldet kan röra sig om att flickor och kvinnor inte får tillgång till utbildning, hamnar utanför arbetsmarknaden, får rätten till utbildning men förvägras rätten att arbeta eller inte får tillgång till sin egen ekonomi eller förvärvade inkomst. Ekonomisk självständighet för flickor och unga kvinnor kan bli ett hot mot efterlevnaden av familjens normer och värderingar.

Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar framför allt flickor och unga kvinnor, men även pojkar och män utsätts. Förtrycket av pojkar och unga män kan delvis ta sig andra uttryck än det som drabbar flickor och kvinnor, bland annat genom att pojkar och unga män kan förmås eller tvingas att bevaka till exempel sina systrar eller sin mamma. Det kan dock även förekomma att exempelvis systrar tvingas att bevaka varandra.

Ytterligare sätt på vilka hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck är äktenskap mot den egna viljan och könsstympning av flickor och kvinnor, som hör samman med föreställningen om att mäns och familjers heder beror på kvinnors och flickors sexuella beteende.

Källa: hedersfortryck.se