Publicerad

Regeringen presenterar nu ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel som kommer att gälla 2024–2026. Åtgärdsprogrammet innehåller en stor mängd satsningar och åtgärder som görs på bred front på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet stärks också inom fyra särskilt prioriterade utvecklingsområden.

– Regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck fortsätter med full kraft. Hedersförtrycket har ingen plats i vårt samhälle och alla former av våld – fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt – ska upphöra. Åtgärdsprogrammet som ska förebygga, motverka och bekämpa våldet och förtrycket på bred front i alla delar av samhället är ett viktigt steg i det arbetet, säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg.

– Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är allvarliga samhällsproblem som ska bekämpas med samma kraft som gängkriminaliteten. Med det här åtgärdsprogrammet ökar vi trycket i regeringens arbete ytterligare och skapar förutsättningar för ett brett, effektivt och långsiktigt arbete, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– Våldet måste upphöra och för att det ska hända behöver många aktörer hjälpas åt. Hälso- och sjukvården har sin roll, då personalen i sitt arbete möter våldsutsatta, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Åtgärdsprogrammet innehåller 132 åtgärder utifrån följande sex målsättningar:

  • Åtgärder för en långsiktig och hållbar struktur för stöd, organisering och uppföljning.
  • Tidiga och förebyggande insatser, med särskilt fokus på barn och ungdomar och hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Återfallsförebyggande insatser med särskilt fokus på våldsutövare.
  • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd till utsatta.
  • Effektivare brottsbekämpning.
  • Förbättrad kunskap och metodutveckling.

Arbetet stärks inom fyra särskilt prioriterade utvecklingsområden:

Ett lämnaprogram med åtgärder för att lämna destruktiva relationer

Det kan finnas många hindrande faktorer som gör att en person som är utsatt för våld i en nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck inte berättar om sin utsatthet och söker hjälp. Trösklarna för att söka hjälp måste därför vara låga och det krävs samlad, lättillgänglig och motiverande information som gör det så enkelt som möjligt att komma ur en våldsam eller hotfull livssituation.

Regeringen prioriterar en samordnad stödkedja för våldsutsatta individer, stärkta rättigheter för barn i skyddat boende, stärkta möjligheter till stadigvarande boende, insatser mot ekonomiskt våld, ökade möjligheter till kontaktförbud samt stöd för våldsutsatta med skyddade personuppgifter. Därtill ska det hyresrättsliga skyddet för våldsutsatta personer stärkas.

Kraftsamling mot hedersrelaterat våld och förtyck

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem och innebär en kränkning av mänskliga rättigheter för de som utsätts. I åtgärdsprogrammet inkluderas därför en rad åtgärder för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck i hela landet. Åtgärderna rör skärpt lagstiftning, stärkt långsiktig styrning av området, förbättrat stöd och skydd till utsatta, effektivare arbete hos myndigheterna och ökad forskningsbaserad kunskap om effekter av metoder och arbetssätt.

Stärkt stöd till barn och unga som upplever våld, inklusive barn som förs utomlands i hederskontexter

Att förebygga, upptäcka och bekämpa våld mot barn och unga är en viktig utgångspunkt i regeringens arbete inom delmål sex. Åtgärderna omfattar våldsförebyggande insatser i skolan och att stärka rättsväsendets kunskap om barns och ungas våldsutsatthet. Insatser för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och unga är särskilt prioriterade.

Särskild vikt läggs vid att förebygga och förhindra skadliga utlandsvistelser, ge stöd till föräldrar i hederskontexter, identifiera kopplingar mellan uppväxtvillkor och kriminalitet, stärkta insatser för våldsutsatta barn och unga i vård och omsorg, ge stöd till särskilt sårbara grupper av barn och unga, förebygga och bekämpa våld och förtryck och våld i ungas relationer samt en skärpt lagstiftning för att motverka våldet.

Ökad kunskap om digitala dimensioner av våld

Digitalt våld, eller digitala dimensioner av våld, rör sig om bland annat sexuella trakasserier, stalking, psykiskt våld eller kontaktförsök med barn under 18 år i sexuellt syfte via internet. Även prostitution och människohandel kan ha en digital dimension. Åtgärderna mot digitala dimensioner av våld syftar till att ta ett helhetsgrepp för att bättre kunna motverka och förebygga våldet.

Åtgärderna ska öka kunskapen om utsattheten hos bland annat yrkesverksamma, och samla den kunskap som finns hos offentliga, och idéburna aktörer samt inom näringslivet för att stärka arbetet mot digitalt våld.

Här kan du ta del av regeringens åtgärdsprogram i sin helhet.