Regeringen föreslår ändringar i föräldrabalken för att stärka skyddet för barn mot våld och andra kränkningar och för att stärka tryggheten och stabiliteten för barn som är placerade i familjehem.

Så här skriver advokat Rebecca Lagh i en kommentar till förslaget:

“Igår kom förslag från @sverigesregering om förändringar i bland annat föräldrabalkens reglering om barnets bästa och om barns umgänge.

Förändringarna är i klar rätt riktning i att skydda barn från en våldsam förälder och är överraskande bra. Det är tydligt att Regeringen tagit till sig det vi och många andra i åratal sett, förstått och kämpat för.

Regeringen markerar tydligt att barn måste skyddas från en förälder som har utövat våld, att uppgifter om våld måste tas på större allvar och att barnets behov av en nära kontakt med båda föräldrar är underordnad barnets skydd.

De största förändringarna lagstiftningsmässigt är att man föreslår ändring i portalparagrafen om barnets bästa (6 kap 2a§ FB) genom att:

1. Ge risken för att barnet far illa en särskilt framträdande plats och i det lägga till att man vid bedömningen av barnets bästa ska fästa avseende särskilt för risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld. Syftet med att lägga till våld som ett exempel på övergrepp uppges vara för att tydliggöra att det inte bara är fysiskt våld utan alla former av våld.
2. Ta bort att man vid bedömning av barnets bästa ska fästa särskild vikt vid barnets behov av

en nära och god kontakt med båda föräldrar. Syftet med detta är att markera att barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar är underordnad risken för att barnet far illa och att det bara är då det inte kan förutses någon risk för att barnet far illa som barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna något som bör väga tungt i bedömningen.

Vad gäller umgänge förtydligas i 6 kap 15§ FB att barn bara ska ha rätt till umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med om det inte strider mot barnets bästa vilket innebär att en åtgärd eller ett beslut som riskerar att skada barnet inte är förenlig med barnets bästa och att det då strider mot barnets bästa att ha umgänge.

Nu återstår att se att förslagen röstas igenom men också att förslagen tillämpas som tänkt. Det kommer att handla om att ändra synsätt på barn och en väl etablerad och starkt förankrad föräldrarätt. Sen fortsätter jobbet att få till de förändringar som saknas i förslaget.”

Ladda ner:

Publicerad 

Ett barns rätt att inte utsättas för våld eller annan kränkande behandling är absolut. Regeringen föreslår därför att portalparagrafen om barnets bästa i föräldrabalken ändras så att det framgår att risken för att barnet far illa ska ha en särskilt framträdande plats vid bedömningen av vad som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. För att förbättra domstolars tillgång till beslutsunderlag för bedömningen av om ett barn riskerar att fara illa föreslås också en skyldighet att i vissa svårbedömda fall hämta in ett sakkunnigutlåtande från en legitimerad psykolog.

Regeringen föreslår vidare att det ska slås fast att barnets bästa går före rätten till umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med. Därigenom klargörs att det finns situationer där barnet som utgångspunkt inte ska ha något umgänge, t.ex. när en förälder har utsatt barnet för allvarligt våld. Umgänge med en förälder får inte riskera att skada barnet, varken fysiskt eller på något annat sätt.

För att stärka tryggheten och stabiliteten för barn som är placerade i familjehem ska det klargöras under vilka förutsättningar vårdnaden ska flyttas över till familjehemsföräldrarna, och det ska inte längre krävas att det är uppenbart att en vårdnadsöverflyttning är bäst för barnet.

För att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten vid vårdnadsöverflyttning föreslår regeringen också att barnet och dess vårdnadshavare ska ha rätt till ett offentligt biträde.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.