Många kvinnor behöver flytta från den ort hon bor på för att undkomma fortsatt våld. Den som behöver hjälp att hitta en ny bostad har stöd i lagen för att få hjälp av socialtjänsten. För att få hjälp av socialtjänsten ska du göra en ansökan, som kan vara muntlig eller skriftlig. Kom ihåg att du alltid kan överklaga om du får ett nekande beslut. Lagen är ganska ny och det tar tid innan alla vet hur den ska fungera.

Nya regler i socialtjänstlagen 2011

1 maj 2011 infördes nya regler i socialtjänstlagen, med syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan bosättningskommun och vistelsekommun.

I broschyren FÖRST SKYDD SEDAN BOSTAD finns information till den som är utsatt för hot och våld och som behlver byta bostadsort. Här kan du läsa om hur du går till väga med ansökan. På ALVA kvinnojours hemsida www.alvakvinnojour.se finns informationen översatt till 17 olika språk.

Reglerna gäller bland annat den som tillfälligt behöver byta bostadsort och bo exempelvis på en kvinnojour. För den som behöver byta bostadsort permanent på grund av hot och våld så infördes nya regler som ger rätt att ansöka om stöd- och hjälpinsatser i den kommun han eller hon vill flytta till och bosätta sig permanent.

ALVA kvinnojour har genomfört en enkät hos landets kvinnojourer för att ta reda på hur lagstiftningen efterlevs.

Enkät först skydd sedan bostad

Rapport Först skydd sedan bostad