SVAR:

Den som utsätts för kränkningar, hot, våld eller förtryck i sin relation blir ofta förr eller senare rädd. Rädd för vad som kan hända utifrån vad som hänt tidigare eller utifrån hot om olika former av våld.

Latent våld

Att leva med en ständig rädsla för vad som kan hända kallas för latent våld – en form av våld som är ständigt närvarande för den som utsätts men som oftast inte är synligt för utomstående. Det visar sig i kroppsspråket hos förövaren, i blicken eller i underförstådda meningar.

Det latenta våldet kan också grunda sig på en enstaka handling av fysiskt våld, långt bak i tiden, som sätter en sådan skräck i den utsatta att handlingen blev den enda som behövdes för att etablera rädslan.

Konsekvenser av rädsla

I nära relationer, där det har förekommit våld kan det latenta våldet och konsekvenerna av ständigt närvarande rädsla lätt bli det mest framträdande. Risken för nytt våld kan styra hela tillvaron, allt blir till ett strategiskt beteende för att undvika nytt våld.

Rädsla är en stark känsla och svår, för att inte säga omöjlig, att styra. När man blir rädd, så blir man det. Och har man en gång blivit rädd för en person så brukar rädslan liksom “krypa under skinnet”. Obehag, olust och rädsla uppstår gentemot personen man är rädd för eller i olika situationer där man varit rädd tidigare.

Latent våld riskerar också att ge fysiska och psykiska sjukdomssymtom. Det är en form av extrem stress som bland annat kan resultera i depression, fysisk smärta och spänningar, mag- och tarmproblem, yrsel och hjärtproblem. Läs mer om våldets hälsokonsekvenser i vår broschyr “Varför mår jag inte bättre?” eller se filmen “Relationers påverkan på hälsan” för mer information.

Rädslan stannar kvar

Det är svårt att återfå tillit och trygghet till en person man är rädd för. När rädslan väl smugit sig in i relationen, så brukar den stanna där. Det innebär att oavsett hur mycket man själv, eller den man lever i en relation med, försöker förändra sig och sina reaktioner, så kommer rädslan med stor säkerhet att finnas kvar och påverka relationen.

Att lämna relationen

Det är klokt att ta sin rädsla på allvar och att inte utsätta sig för fara.

För den som fattar beslutet att lämna relationen är det viktigt att veta att risken för våld kan öka i samband med att kvinnan vill separera. Att få hjälp av en kvinnojour eller kommunal enhet för våld i nära relationer är ofta bra, för att få stöd och hjälp med att planera för sin trygghet och sitt skydd i samband med separationen.