Den 1 januari 2019 trädde nya lagändringar i kraft som syftar till att förbättra och öka skyddet för hotade och förföljda personer. De nuvarande reglerna om kvarskrivning som innebär att en person efter att ha flyttat även fortsättningsvis kan vara folkbokförd på sin gamla ort med adress hos Skatteverket har ersatts av flexiblare regler om så kallad skyddad folkbokföring.

Det har också införts nya regler om att socialnämnden under vissa förhållanden ska kunna ansöka om skyddad folkbokföring för barn. Skatteverket ska vidare lämna stöd till den som har fått skyddad folkbokföring så att skyddet kan upprätthållas.

Därutöver har det införts regler om förstärkt sekretess för uppgifter om personer med skyddad folkbokföring som är parter i mål och ärenden hos myndigheter och domstolar.

Skyddade personuppgifter är ett samlingsbegrepp inom folkbokföringen för de olika skyddsåtgärderna som finns. Beroende på arten av hot finns det tre grader av skydd av personuppgifter; sekretessmarkering, kvarskrivning (skyddad folkbokföring från den 1 januari 2019) och fingerade personuppgifter. Därutöver finns också bestämmelser om sekretess som kan aktualiseras för hotade och förföljda personer.

Meddelandeblad Skyddade personuppgifter – ökat skydd för hotade och förföljda personer»